Исторически календар

 

1872г. -българските семейства вземат решение за откриването на училище в с.Малко Ченге,сега Карагеоргиево.Специална сграда е нямало и то се е местело от къща на къща.

1872г. -Господин Димов Бъчваров напуска Айтос и започва учителство в с.Малко ченге,сега Карагеоргиево.Той е бил буден, горд и просветен в народен смисъл учител.

 1873г.- занятията се водят в една от стаите в църквата.

1893г.-построява се първата училищна сграда.През същата година за учители са условени Атанас Паленаков и Калиопа Георгиева.

1922г.- открива се за първи път прогимназия,която просъществувала само четири години и била закрита поради намаляване броя на учениците в селото.

1932г.- за втори път се открива прогимназия, която просъществувала само три години пак, поради намаляване броя на учениците.

1958г- броят на учениците започва да расте и съществуващата учебна сграда се оказва недостатъчна.

1959г.- започва строителството на новата училищна сграда от 4 класни стаи.

1961г.- открива се отново прогимназията, която съществува и до днес.

1974г.- завършва разширението на училищната сграда, която разполага с 12 учебни стаи. От същата година учебните занятия се водят на една смяна.

1997г.- открит е подготвителен клас в училище.Групата е сформирана от 18 деца.

04.2002г.- открит е компютърен кабинет с 9 компютъра. Обучават се 110 ученика, разпределени в 10 групи.

23.05.2002г.- открива се паметна плоча ,,130 години родно училище”.

23.05.2007г.- открива се паметна плоча ,,135 години училище”.

04.2007г.- направен е основен ремонт на училището.

23.05 2007г.- представяне на новото знаме на училището.

2012 г. - Училището участва в проект "Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос", в резултат на което се сдоби с парна инсталация.

2013 г. - По национална програма "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" бе оборудвана класна стая за целодневното обучение на децата от ПИГ-начален етап

20017 г. - По национална програма "Подкрепа на целодневното обучение на учениците" бе оборудвана класна стая за целодневното обучение на учениците от ЦОУД-прогимназиален етап

2018 г. - Открит е модерен спортен комплекс в двора на училището