Седмично разписание - Начален етап

Седмично разписание - Прогимназиален етап

Организация на учебния ден

График за дежурство на учителите в ЦОУД

Седмично разписание на часовете по ФУЧ Турски език

Училищен учебен план

Етичен кодекс на училищната общност

Етичен кодекс за работа с деца

Годишен план на училището и Програма за предоставяне на равни възможности за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

План за квалификационната дейност

План за работа на УКС за справяне с тормоза в училище

Програма за превенция на ранното напускане на училището

Мерки за повишаване качеството на образованието

Cтратегия за развитие на училището

План за действие към Стратегия за развитие на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за дейността на училището

Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд